Problem cudzoziemców w dobie pandemii – czyli o legalizacji pobytu i pracy słów kilka

Ustawa COVID-19, tj. ustawa o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje pewne rozwiązania dotyczące sytuacji obcokrajowców, którzy zobowiązani są do legalizacji pobytu, a także muszą wystąpić, bądź wystąpili o pozwolenie na pracę.

Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy, przebywający na terytorium Polski stanęli, w obliczu szalejącej pandemii, przed nie lada problemem dotyczącym kwestii wnioskowania o legalizację swojego pobytu. Z rozwiązaniem przyszedł ustawodawca, który we wspomnianej wcześniej ustawił, przedłużył termin składania wniosków. Przedłużenie, w głównej mierze dotyczy kwestii pobytu czasowego i stałego, a nadto przedłużenia wizy krajowej i Schengen. Nadto odnosi się do kwestii pobytów związanych z ruchem bezwizowym.

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski przysługuje wydłużony termin do złożenia odpowiedniego wniosku jeśli ostatni dzień do jego złożenia wypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego (od 12 marca 2020 r. ) bądź stanu epidemii (od 21 marca 2020 r.) związanego z wirusem COVID-19. Termin został przedłużony do 30 dni liczonych od dnia odwołania stanu epidemiologicznego obowiązującego jako ostatni. W tym czasie, pobyt cudzoziemca jest legalny, jeśli obcokrajowiec złoży wniosek o legalizację pobytu w terminie przedłużonym.

Co do wizy krajowej bądź pobytu czasowego stosuje się te same zasady, z tym, że nie wydaje się ani nowej karty pobytu ani nowej wizy. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność.

Praca

Co od zezwoleń na pracę, cudzoziemcy również mogą być spokojni, bowiem ustawodawca przewidział podobne rozwiązania jak w przypadku legalizacji pobytu. Ważność zezwoleń na pracę w obecnej sytuacji została przedłużona o 30 dni liczonych od dnia odwołania stanu epidemiologicznego, jeśli w tym czasie przypadł termin utraty ważności omawianego pozwolenia o którym ustawodawca wspomniał w art. 88 ust 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. w odniesieniu do zezwoleń dla cudzoziemców:

  1. wykonujących pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem mającym siedzibę, oddział itd. na terytorium Polski,
  2. pełniących funkcje w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
  3. cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,
  4. wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
  5. wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.

Wymienione przypadki są szczególne, bowiem wniosek o przedłużenie pozwolenia na pracę składa się nie wcześniej niż na 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia i nie później niż w ostatnim dniu przedłużonego terminu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W skomplikowanej sytuacji w związku z pandemią znaleźli się również cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym przypadku, jeśli ostatni dzień okresu wykonywania tej pracy który został wpisany do ewidencji oświadczeń, przypada w czasie ogłoszonego stanu epidemiologicznego, cudzoziemcowi przysługuje prawo do dalszego świadczenia pracy na rzecz podmiotu składającego oświadczenie do 30 dni po dniu odwołania stanu epidemiologicznego. Jednakże okres świadczenia pracy w przedłużonym terminie nie wlicza się do okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu.

Podsumowanie

Obecna sytuacja epidemiologiczna dla wszystkich rodzi komplikacje. Jednakże starając się rozwiązać niektóre z sytuacji, ustawodawca przygotował pewne rozwiązania, jak te w zakresie przedłużenia okresu legalizacji pobytu i pozwoleń na pracę. Dzięki temu cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mogą być spokojni i w dalszym ciągu wykonywać swoją pracę, jak również przebywać na terytorium Polski legalnie, mimo upływu terminu ważności ich dokumentów.

W razie pojawiających się wątpliwości zapraszam do kontaktu: http://www.asobieraj-consulting.eu/kontakt/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *